Szkoła Lublin

TAI CHI CHUAN

W 2006 r. Mistrz Yang Jwing-Ming przyjął naszą Szkołę Tai Chi Chuan do struktur YMAA.

Odbyło się to na obozie szkoleniowym w Brennej w obecności i za zgodą Roberta Wąsa Prezydenta YMAA na Polskę i Europę Wschodnią.

Od tamtej pory wielu adeptów naszej Szkoły Tai Chi Chuan osiągnęło I i II poziom w szkoleniu według programu YMAA.

SYSTEMA

W 2018 r. rozszerzyliśmy treningi o grupę Systema i Bojowe Tai Chi Chuan. Treningi Systemy rozwijamy we współpracy z ośrodkiem Systema Poland – Systema Mazovia.

REGULAMIN ZAJĘĆ TAI CHI CHUAN

I. PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. Na sali obowiązuje zasada wzajemnego szacunku pomiędzy ćwiczącymi oraz skoncentrowanie się na wykonywanych ćwiczeniach.

2. Nadrzędnym celem treningu jest polepszenie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia, dlatego ćwiczymy uwzględniając naszą aktualną kondycję i możliwości.

3. Każdy może brać udział w zajęciach grupy zgodnej z poziomem własnych umiejętności lub grupy niższej. Przejście do grupy wyższej odbywa się za zgodą instruktora.

4. Wszyscy powinni starać się o punktualne przychodzenie na treningi. W wypadku spóźnienia ukłonem sygnalizujemy prowadzącemu swoje przybycie i rozpoczynamy przygotowanie do treningu od indywidualnej rozgrzewki.

5. W wypadku, kiedy inne zajęcia, systematycznie nie pozwalają na punktualne stawianie się na treningach, proszę to wcześniej zgłosić instruktorowi.

6. Na treningach obowiązuje postawa zaangażowania w wykonywane ćwiczenia oraz wymagana jest współpraca między ćwiczącymi.

7. Wszystkie treningi rozpoczynają się i kończą tradycyjnym chińskim ukłonem. Ukłon obowiązuje także przy wchodzeniu i wychodzeniu z sali. Ukłonem dziękujemy także partnerowi za wspólny trening i instruktorowi za udzielone wskazówki.

8. Wszelkie wyjścia z sali w trakcie zajęć, a w szczególności wcześniejsze zakończenie treningu, należy zgłosić prowadzącemu.

9. W czasie zajęć obowiązuje ścisłe przestrzeganie poleceń instruktora oraz osób przez niego wyznaczonych.

10. W czasie treningu niedopuszczalne jest zachowanie rozpraszające innych współćwiczących (np. rozmawianie, śmianie się) oraz wykonywanie innych ćwiczeń bez zgody instruktora.

11. Zabrania się podczas zajęć prowadzenia rozmów przez telefon komórkowy oraz pisania i odbierania SMS-ów. Dlatego przed rozpoczęciem zajęć należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy, tak aby jego sygnał nie przeszkadzał innym w treningu.

12. W wypadku konieczności odebrania telefonu podczas zajęć, należy to wcześniej zgłosić instruktorowi prowadzącemu zajęcia i rozpocząć rozmowę po wyjściu z sali gimnastycznej, w takie miejsce aby nie przeszkadzać ćwiczącym osobom.

13. Wszelkie zajęcia organizowane dla uczniów szkoły (poza ustalonymi treningami) należy każdorazowo zgłosić instruktorowi.

14. Osoby przychodzące na zajęcia poza przerwą, samodzielnie otwierają i zamykają drzwi wejściowe do szkoły, następnie odkładają klucz przy drzwiach do sali gimnastycznej, a po przebraniu się odnoszą go na miejsce skąd pobrały.

15. Pozostawiony do przechowania sprzęt (miecze, kije, klocki, piłki) należy wyraźnie oznaczyć w celu szybkiej identyfikacji. Sprzęt wydawany jest z magazynku na przerwie przed treningiem, a chowany po treningu. Sprzęt należy odebrać przed wakacjami. W okresie wakacji Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.


II. OPŁATY ZA TRENINGI

1. Składka podstawowa, miesięczna opłacana jest co miesiąc i gwarantuje udział średnio w 8 treningach w miesiącu przy 2 dniach treningowych w tygodniu lub 4 treningach w miesiącu przy jednym dniu treningowym w tygodniu. Ostateczne rozliczenie z ilości treningów następuje w ostatnim miesiącu semestru.

2. Składki należy opłacać każdorazowo do 15 dnia danego miesiąca. Jeżeli ćwiczący uczestniczy w jednorazowych treningach, opłata taka bezwzględnie musi być uregulowana w dniu zajęć.

3. Opłaty miesięczne można wnosić gotówką oraz kartą płatniczą w przerwach między zajęciami lub przelewem na konto podane na stronie internetowej Szkoły.

4. Warunkiem uczestniczenia w treningach są aktualnie opłacone składki.


III. BHP NA TRENINGACH

1. Każdy na sali powinien dbać o bezpieczeństwo własne oraz partnera, z którym trenuje.

2. Ubranie zmieniamy i pozostawiamy w szatni. Z szatni mogą korzystać tylko uczestnicy zajęć. W szatni nie zostawiamy przedmiotów wartościowych, które należy zabrać na salę treningową. Za rzeczy pozostawione w szatni Szkoła nie ponosi odpowiedzialności. W szatni i sanitariatach należy pozostawić po sobie porządek.

3. W celu zachowania bezpieczeństwa własnego i współćwiczącego, zabrania się w trakcie treningu noszenia ozdób na dłoniach, ramionach w uszach i na nogach. Szczególnie chodzi o zdjęcie pierścionków, zegarków, wyeksponowanych łańcuszków i zbyt swobodnie zwisających kolczyków oraz innych ozdób, które w trakcie treningu z partnerem mogą stanowić zagrożenie dla ćwiczącego i partnera.

4. Ćwiczący powinien dbać o pozostawioną na sali broń, przyrządy treningowe, odzież i torby tak by zachować ład i porządek.

5. Przy ćwiczeniach z bronią wymagana jest od ćwiczącego szczególna uwaga i szacunek dla broni. Nie posługuj się bronią, jeśli nie zacząłeś z nią ćwiczyć.

6. Zabrania się uczestniczenia w zajęciach pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

7. Zabrania się podczas treningu żucia gumy, palenia papierosów oraz spożywania posiłków. Picie napojów najlepiej ograniczyć tylko do przerw między ćwiczeniami.

8. AURA STUDIO Marek Sykała jako organizator zajęć w Szkole Tai Chi YMAA Lublin nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestnicy zajęć mogą dokonać na koszt własny. W wypadku grup Tai Chi Chuan Tradycyjne oraz Systema i Bojowe Tai Chi Chuan uczestnicy treningów zobowiązani są do indywidualnego wykupienia OC i NW w sztukach walki na koszt własny.


IV. STRÓJ DO TRENINGU

1. Ćwiczący powinni dbać o to, aby strój, w którym ćwiczą był schludny, czysty i właściwy do specyfiki zajęć. Na salę wchodzimy tylko i wyłącznie w obuwiu do tego przeznaczonym. Obuwie zmieniamy o każdej porze roku (także latem kiedy jest sucho na zewnątrz).

2. Osoby posiadające stopnie Taijiquan Federacji YMAA muszą w trakcie treningu posiadać właściwe oznaczenie osiągniętych umiejętności. W przeciwnym wypadku trenują zgodnie z uwidocznionym poziomem.

3. Strój na trening, który prowadzi Mistrz Yang Jwing-Ming – we wszystkich zajęciach należy uczestniczyć w koszulce z logo szkoły, w której się trenuje na bieżąco.

4. Strój na krajowy obóz lub warsztaty – należy zabrać ze sobą koszulkę z logo szkoły i koniecznie zakładać ją na oficjalne zebrania, rozpoczęcie i zakończenie szkolenia.

5. Strój na egzamin – obowiązują ciemne spodnie treningowe (bez ozdób i kieszeni) i koszulka z logo szkoły przygotowującej do egzaminu.


V. FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH

1. Trening rozpoczynają się w momencie stawienia się trzech osób na sali gimnastycznej. W przeciwnym wypadku zajęcia mogą zostać odwołane z winy uczestników.

2. W sytuacji kiedy na treningu nie będzie uczestniczyła wymagana liczba osób do kontynuowania zajęć, dana grupa zostanie rozwiązana lub dołączona do innej grupy treningowej. Może również nastąpić zmiana składki za treningi lub zmiana sali treningowej. Rozwiązanie zostanie przedstawione i przedyskutowane w grupie przed końcem danego miesiąca, a zmiana zostanie wprowadzona od miesiąca następnego.

3. Osoby przygotowujące się do egzaminu muszą uczestniczyć w treningach grupy egzaminacyjnej. Jest to warunek na zgodę do przystąpienia do egzaminu.


VI. MULTIMEDIA

1. Osoby uczestniczące w zajęciach, pokazach lub spotkaniach organizowanych przez Szkołę wyrażają zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej, tablicy informacyjnej lub w innych materiałach Szkoły zdjęć lub filmów powstałych podczas tych zajęć lub spotkań. W przeciwnym razie proszę o poinformowanie o tym podczas fotografowania lub filmowania. Można także wystąpić o usunięcie materiału, w którym jesteście Państwo przedstawieni (bez podawania przyczyny). Materiał zostanie usunięty w możliwie najszybszym terminie.

2. Proszę o przekazywanie zdjęć i filmów związanych z „życiem” Szkoły bądź z uczestniczenia w obozach i innych treningach, w celach archiwalnych i do zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły.


VII. RODO

1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), firma AURA STUDIO Marek Sykała podjęła odpowiednie działania i dostosowała dokumentację pod kątem unijnego rozporządzenia. Naszym nadrzędnym celem jest zagwarantowanie Państwu jeszcze większego bezpieczeństwa danych osobowych i pełnego dostępu do informacji o ich przetwarzaniu i możliwości modyfikacji danych, jak również korzystania z innych uprawnień, które zapewnia rozporządzenie RODO. AURA STUDIO Marek Sykała działa w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych osobowych, a także umożliwia łatwy dostęp do informacji dotyczących zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest AURA STUDIO Marek Sykała, z siedzibą w miejscowości Szerokie 101 r, poczta 20-050 Lublin, występujący pod firmą: Szkoła Tai Chi Chuan, zwany dalej Szkołą.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych danych obejmuje Państwa dane kontaktowe podane w związku z uczestniczeniem na zajęciach organizowanych przez Szkołę lub otrzymanych formą elektroniczną przy zgłoszeniu chęci uczestniczenia w zajęciach. Szkoła nie pozyskuje danych inną drogą.

4. W jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Przedmiotowe dane zostały zebrane przez Szkołę i są przetwarzane:

4.1 w celu bieżącego informowania o zmianach w grafiku zajęć, np. odwołany trening z powodu zajętej sali gimnastycznej, odwołany trening z powodu małej frekwencji, itp.

4.2 w celach marketingu bezpośredniego polegającego na: informowaniu o tworzeniu nowych grup treningowych w czasie roku szkolnego, przypominanie o nowych semestrach organizowanych dwa razy w roku oraz informowanie o ważnych wydarzeniach z życia Szkoły typu pokaz, prezentacja, wykład, itp. lub w wypadku sprawdzenia opinii co do prowadzonych zajęć lub propozycji nowych grup,

4.3 w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z uczestniczeniem w zajęciach – jeżeli powstanie spór dotyczący świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

5. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane dalej żadnym innym podmiotom.

Jedynym wyjątkiem jest, że na podstawie przepisów prawa możemy przekazywać Państwa dane organom publicznym na ich wezwanie.

6. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Dane są przechowywane w okresie uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Szkołę, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresów obowiązkowego przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. W momencie kiedy Szkoła otrzyma informację zwrotną “REZYGNUJĘ” albo o podobnym znaczeniu dane zostają usunięte w możliwie najszybszy sposób, wynikający z możliwości dostępu do sprzętu komputerowego.

7. Jakie uprawnienia gwarantuje Państwu RODO?

Macie Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

7.1 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,

7.2 prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,

7.3 prawo dostępu do danych,

7.4 prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

7.5 prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

7.6 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

7.7 prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,

7.8 inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych.

8. Jeśli macie Państwo do Szkoły jakiekolwiek pytania w odniesieniu do danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się:

8.1 listownie na adres: podany powyżej z dopiskiem “dane osobowe”,

8.2 mailowo na adres: szkola@taichi.lublin.pl


VIII. WYKLUCZENIE ZE SZKOŁY

1. Wykluczenie w trybie dyscyplinarnym może nastąpić w następujących przypadkach:

1.1 udział w bójkach lub inne niewłaściwe wykorzystanie nabytych umiejętności;

1.2 popisywanie się umiejętnościami, oraz przekazywanie tych umiejętności osobom spoza Szkoły;

1.3 nadużywanie alkoholu lub innych używek oraz używanie narkotyków;

1.4 nauczanie form i technik bez zgody instruktora;

1.5 udział w zawodach i pokazach bez wiedzy i zgody instruktora;

1.6 inne drastyczne naruszenia zasad współżycia społecznego.

2. Przy naruszeniu powyższych zasad oraz w innych uzasadnionych sytuacjach instruktor ma prawo wyprosić ćwiczącego z sali, odmówić nauki oraz wykluczyć ze Szkoły.